ஓவியக் கண்காட்சியில் டி.எஸ்.ஆர்.சுபாஷ் கலந்து கொண்டு V.P.ஜாஸ்மிதா ஸ்ரீ யைப் பாராட்டினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *