ஒரு Sc பெண் ஆசிரியை மீது கொலை வெறி தாக்குதல ்

ஊத்தங்கரை வட்டம் இலக்கம்பட்டி நடுநிலை பள்ளியில் 4 பேர் ஆதிக்க சாதி ஆசியர்கள் சேர்ந்து ஒரு Sc பெண் ஆசிரியை மீது கொலை வெறி தாக்குதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *