ஏர்போர்ட் த. மூர்த்தி தலைமையில் ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றம்

ஏர்போர்ட் த. மூர்த்தி தலைமையில் ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றம்,

    பட்டியல் சமூக மக்கள் குடியுரிமை பாதிப்பு விதிமுறைகள் மீறி வீடுகள் இடிப்பு சென்னையை விட்டு ஏழை எளிய…