தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களே..! மொழியியல் அறிஞர் முனைவர் கு. சிதம்பரம் பேச்சு…!

உலகச் சிந்தனையாளர்கள் உருவாகக் காரணமாகத் திகழ்வது தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களே..! மொழியியல் அறிஞர் முனைவர் கு. சிதம்பரம் பேச்சு…! சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனமும் சென்னை, அடையாறில் அமைந்துள்ள பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும் இணைந்து 27.03.2019 அன்று செவ்விலக்கியங்களில் பன்முகப் … Read More