தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கம் மாநில நிருவாகிகளின் அவசரக் கூட்டம்

      தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கம் மாநில நிருவாகிகளின் அவசரக் கூட்டம் பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் ஒருங்கிணைந்த கல்வித் திட்டத்தின் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கிட மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் (ss) … Read More