இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் கேவலமான நிலை

கோவை இரயில் நிலையம் அ௫கில் உள்ள ATM உள்ளே வாலிபர் ஒருவர் மது அ௫ந்திவிட்டு படுத்து உறங்கும் காட்சி. சம்பந்தப்பட்ட இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி நடவடிக்கை எடுப்பார்களா……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *