கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவராக கு.ராசாமணி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்

கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவராக கு.ராசாமணி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *