வங்கியின் மார்ச் 31, 2020 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் சிறப்பம்சங்கள்

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் மார்ச் 31, 2020 உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் சிறப்பம்சங்கள்

 

 

 • வங்கியின் CASA 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 40.26% (உள்நாட்டு 40.67%) ஆக உயர்ந்துள்ளது.  இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 38.30% (உள்நாட்டு 38.72%) ஆக இருந்தது. வருடாந்திர வளர்ச்சியுடன், மொத்த காசா 31.03.2019 நிலவரப்படி ரூ .85227 கோடியிலிருந்து 31.03.2020 நிலவரப்படி ரூ .89751 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.  சேமிப்பு கணக்கு  தொகை இருப்பு மார்ச் 31, 2019 ஐ விட மார்ச் 31, 2020 நிலவரப்படி 6.96% வருடாந்திர  வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.
 • மொத்த வர்த்தகம் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ .3,57,723 கோடியாக இருந்தது, இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ .3,74,530 கோடியாக இருந்தது.
 • மொத்த வைப்பு ரூ. 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி

 

ரூ.2,22,534 கோடியிலிருந்து 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை 2,22,952 கோடி ரூபாய் ஆக உயர்ந்துள்ளது.  உயர் வட்டி வைப்புத்தொகைகளின் செறிவைக் குறைத்து,  குறைந்த கால மற்றும் சில்லறை வைப்புத்தொகையை வங்கி அதிகரித்து,  நிதி செலவைக் குறைத்துள்ளது

 

 • மொத்த கடன் தொகை  ரூ. 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ .1,51,996 கோடியிலிருந்து,  2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை 1,34,771 கோடி ரூபாய் பதிவு செய்தது  சாத்தியமான இடங்களில் மற்றும் வலியுறுத்தப்பட்ட நலிவுற்ற துறைகளில் உள்ள கணக்குகளிலிருந்தும் வங்கி வெளியேறிவிட்டது.
 • 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான இயக்க லாபம்

 

ரூ .3534 கோடியாக இருந்தது.

 

 • 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டின் மொத்த வருமானம் ரூ.20766 கோடியாக உள்ளது, இது முந்தைய ஆண்டிற்கான (2018-19) ரூ .21838 கோடியாக இருந்தது.
 • வட்டி வருமானம் ரூ. 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான 17406 கோடி ரூபாய்.
 • வட்டி அல்லாத வருமானம் ரூ.3360 கோடியாக உள்ளது; இது மொத்த வருமானத்தில் 16% ஆகும்
 • மொத்த செலவு 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கு ரூ .17232 கோடியாக உள்ளது, இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான ரூ .16804 கோடியாக இருந்தது.

 

ஊழியர்களின் செலவுகள் 31.03.2020 நிலவரப்படி ரூ.3241 கோடியாக உள்ளது. இதில் 2019 மார்ச் அடிப்படையாகக் கொண்ட  ஊதிய நிலுவைத் தொகை (பகுதி)  2647 கோடி ரூபாய் அடங்கும்

 

வருமானத்திற்கெதிரான செலவு  விகிதம்  மார்ச் 2019 நிலவரப்படி 46.93 சதவீதத்திலிருந்து மார்ச் ’20 நிலவரப்படி 59.21 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

 

 • 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வராக்கடன்  கணக்குகளில் வசூல்  ரூ. 21430 கோடி ரூபாய்.  இது  31.03.2019 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான ரூ.14669 கோடியாக இருந்தது.  புதிய வாராக்கடன் ரூ.7225 கோடியும், இதர செலவினங்கள் ரூ 438 கோடியும் இதில் அடங்கும்.
 •   மொத்த வாராக்கடன் மார்ச் ’19 நிலவரப்படி 21.97 சதவீதத்திலிருந்து மார்ச் ’20 வரை 14.78 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டது.

 

–   நிகர  வாராக்கடன்  மார்ச் ’19 நிலவரப்படி 10.81         சதவீதத்திலிருந்து மார்ச் 20 நிலவரப்படி   5.44     சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டது

        –   வாராக்கடன் பாதுகாப்பு  இருப்பு விகிதம் (பி.சி.ஆர்)

            மார்ச் ’19 நிலவரப்படி 71.39 சதவீதத்திலிருந்து, 

             மார்ச் ’20 நிலவரப்படி 86.94 சதவீதமாக 

              மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது

 

மார்ச் 31, 2020 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான செயல்திறன் சிறப்பம்சங்கள் QoQ (தொடர்)

 


 1. மொத்த வர்த்தகம் 2020 மார்ச் 31 நிலவரப்படி ரூ .3,57,723 கோடியாக இருந்தது 

 

 1. மொத்த வைப்பு ரூ. 31 மார்ச் 2020 நிலவரப்படி 2,22,952 கோடி ரூபாய் 

 

 1. வங்கியின் CASA 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 40.26% ஆக இருந்தது, இது 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 39.10% ஆக இருந்தது.

 

 1. மொத்த அட்வான்ஸ் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ .1,34,771 கோடியாக உள்ளது. 31 டிசம்பர் 2019 நிலவரப்படி 1,38,643 கோடி ரூபாய். திறமையான மூலதன பயன்பாட்டிற்காக வங்கி தனது கடன் புத்தகத்தை மீண்டும் சீரமைப்பதில் கவனம் செலுத்தியது.

 

 1. இயக்க லாபம் ரூ. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 1197 கோடி ரூபாய். 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 762 கோடி ரூபாய்.

 


 1. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் நிகர லாபம் ரூ .144 கோடி.
 2. மொத்த வருமானம் ரூ. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 5,537 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, இது 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ .5198 கோடியாக இருந்தது.

இது  சொத்து விற்பனையின் லாபம் 132 கோடி ரூபாய்,  இதர வருமானம் ரூ .80 கோடி, முதலீடுகளுக்கான வட்டி மூலம் 52 கோடி ரூபாய் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். 

 1. வட்டி வருமானம் ரூ. 4,442 கோடி, 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 4352 கோடி ரூபாய்.

 

 1. வட்டி அல்லாத வருமானம் ரூ. 1,095 கோடி 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 846 கோடி ரூபாய்.

 

 1. மொத்த செலவு ரூ. 4,340 கோடி, 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 31 டிசம்பர் 2019 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 4435 கோடி ரூபாய். இதன் மூலம் ரூ. 95 கோடி

 

 1. வாராக்கடன்மேலாண்மை: மொத்தவாராக்கடன்  மார்ச் 31, 2020 நிலவரப்படி ரூ. 19913 க்கு எதிராக ரூ. 31 டிசம்பர் 2019 நிலவரப்படி 23734 கோடி. மொத்த வாராக்கடன் அளவிலும் சதவீதத்திலும் குறைந்து  முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.

 

 1. மொத்த கடன் வசூல்  மார்ச் 20 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 5386 கோடி ரூபாய்.  டிசம்பர் ’19 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 7085 கோடி ரூபாய். மார்ச் ’20 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் மொத்த புதிய வாராக்கடன் (தற்போதுள்ள வாராக்கடன் கணக்குகளுக்கான பற்றுகள் தவிர) 1293 கோடி ரூபாய்.  டிசம்பர் ‘19 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ.1648  கோடி ரூபாய்.

 

 1. நிகர வாராக்கடன் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ .6603 கோடியாக இருந்தது (5.44% என்ற விகிதத்துடன்).  இது 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி ரூ.7087 கோடியிலிருந்தது (5.81% விகிதத்துடன்) இது நிகர வாராக் கடனை ரூ.484 கோடியாக அளவிற்கு குறைத்தது.

 

 1. பாதுகாப்பு இருப்பு விகிதம் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 86.94% ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 86.20% ஆக இருந்தது.

 

 

 

 

 

 

மார்ச் 31, 2020 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான செயல்திறன் சிறப்பம்சங்கள் – Q4 மார்ச்’20 முதல் Q4 மார்ச்’19 வரை ( காலாண்டு ஒப்பீடு) 

 

 1. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் இயக்க லாபம் 5.83% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து ரூ .1197 கோடியாக உள்ளது.  இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ.1131.50 கோடியாக இருந்தது.

 

 1. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் நிகர லாபம் ரூ .144 கோடியாக உள்ளது.  2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 1985.16 கோடி ரூபாய்.

 

 1. மொத்த வருமானம் ரூ. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 5,537 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.  இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ .5474 கோடியாக இருந்தது.

 

 1. வட்டி வருமானம் ரூ. 4,442 கோடி, 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 4556 கோடி ரூபாய்.
 2. வட்டி அல்லாத வருமானம் ரூ. 1,095 கோடி 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 917 கோடி ரூபாய்.

 

 1. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டின் மொத்த செலவு தொடர்ந்து ரூ .4340 கோடியாக உள்ளது. இயக்க செலவுகள் ரூ. 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 1430 கோடி ரூபாய். 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 1265 கோடி ரூபாய்.

 

 1. வாராக்கடன் மேலாண்மை: 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி மொத்த வாராக்கடன்  ரூ. 19913 கோடி (14.78% விகிதத்துடன்).  ரூ. 31 மார்ச் 2019 நிலவரப்படி 21.97% விகிதத்துடன் 33398 கோடி ரூபாய்.

 

 1. மொத்த கடன் வசூல்  மார்ச் ‘20 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 5386 கோடி ரூபாய்.  மார்ச் ‘20 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் மொத்த புதிய வாராக்கடன் ரூ. 1350 கோடி.  காலாண்டில் புதிய வாராக்கடன் விட  கடன் வசூல்   கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது, முக்கியமாக புதிய வாராக் கடன்களை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்  மற்றும் NPA / OTS கணக்குகளில் வசூல் மேம்படுத்துவதில் முன்னுரிமை செலுத்தப்பட்டது.

 

 1. நிகர   வாராக்கடன் மார்ச் 31 ‘20 தேதியின்படி ரூ. 6603 கோடி ( 5.44% விகிதத்துடன்).  இது மார்ச் 31, 19 வரை 10.81% விகிதத்துடன் 14368 கோடி ரூபாய்.

 

 

 

 1. பாதுகாப்பு இருப்பு விகிதம் 2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 86.94% ஆக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 71.39% ஆக இருந்தது.

 

கேபிடல் அட்வெக்ஸி ரேஷியோ (CRAR):

 

Particulars Basel III as on 31.03.2020 Regulatory Requirement
CET 1 8.21% 5.50%
Tier I 8.21% 7.00%
Tier II 2.51% 2.00%
Total CRAR                                        10.72% 9.00%*

 

மொத்த மூலதனத்தில் 2019-20 நிதியாண்டில் மத்திய அரசின் பங்கீடு இரண்டு தவணையாக ரூ.3857 கோடி மற்றும் ரூ. 4360 கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டது.    கடன் பத்திரங்களின் மூலம் ரூ. 300 கோடி பெறப்பட்டது.

 

 

முக்கிய நிதி விகிதங்கள்:

 

வைப்பு தொகைக்கான கடன் விகிதம்  31.03.2020 நிலவரப்படி 60.45% ஆக உள்ளது, 31.03.2019 தேதியின்படி 68.32% ஆக உள்ளது

 

31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வைப்புத்தொகையின் சராசரி செலவு 5.33%, 31.03.2019 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான 5.39%

 

31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கடன் மீதான வருவாய் 7.01%;  31.03.2019 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கடன் மீதான வருவாய் 7.18%.

 

வருவாய் மீதான செலவு விகிதம் 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கு 59.21%; இதுவே  31.03.2019 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருவாய் மீதான செலவு விகிதம் 46.93%  ஆக இருந்தது

 

நிகர வட்டி வருவாய் அளவு 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 2.30% மற்றும் 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கு 2.03%.

 

இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலதன தகவல்

  

இந்திய அரசிடமிருந்து 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த காலாண்டில், ரூ. 27.02.2020 அன்று 4360 கோடி ரூபாய் மூலதன உட்செலுத்துதலுக்காக வங்கி பெற்றது.  இதற்கிணையாக முன்னுரிமை அடிப்படையில்  385.15  கோடி ஈக்விட்டி பங்குகளை ஒதுக்கியுள்ளது. இதன்படி வங்கியில் இந்திய அரசின் பங்கு மூலதனம்  95.84% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

 

நட்டம் ஏற்படும் கிளைகளை குறைத்தல்:

 

கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக நட்டம் ஏற்படும் கிளைகளின் இயக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விவரங்கள் Mar-15 Mar-16 Mar-17 Mar-18 Mar-19 Mar-20
கிளைகள் 3381 3397 3373 3332 3280 3270
நட்டம்ஏற்படும் கிளைகள் 742 718 536 371 157 115
நட்டம் ஏற்படும் கிளைகளின்%  21.95 21.14 15.89 11.13 4.79 3.52

 

மார்ச் 2014 இல் வங்கிக்கு 772 நட்டம்ஏற்படும் கிளைகள்

இருந்தன, இது விரைவான கிளை விரிவாக்கத்தின் உடனடி விளைவுகளில் ஒன்றாகும். அலுவலகங்களின் தொடர்ந்த கட்டுப்பாடுகளாலும் முயற்சிகளாலும் 2014 மார்ச்சில் 772  இருந்த  நட்டம்ஏற்படும் கிளைகளின் எண்ணிக்கையை 2020 மார்ச் மாதத்தில் 115 கிளைகளாகக் குறைக்க உதவியது. சில்லறை மற்றும் சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் கடன்களுக்கான அதிக முன்னுரிமை  மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  கடன்களை பரவலாக்குவதோடு  நட்டத்தில் இயங்கும் கிளைகளை மேலும் குறைப்பதில் தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்வதில் உறுதியாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *