எஸ்‌.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் இயான்-2018

எஸ்‌.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் இயான்-2018 இயான் -2018 என்ற பெயரில் எஸ்.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரி சார்பில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் டிசம்பர் 13 & 14 இல் காட்டாங்குளத்தூர் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. எஸ்.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரியின் … Read More